Innskytervalg

Valgkomiteens valgliste for innskytervalget 26. januar er klar

 

Kandidatene er oppført etter innstilling fra valgkomiteen

  1. Marie Høyem
  2. Martin Vingen
  3. Leif Solem

Kandidaten velges for 4 år. 

 

Hvem har stemmerett?

Stemmerett ved valget har bare myndige innskytere som har eller har hatt et innskudd på kr. 2.500,- i de siste 6 mnd. Ingen kan avgi mer enn 2 stemmer; en på grunnlag av eget innskudd og en som representant for annen innskyter med dennes skriftlige fullmakt. Stemmegivning kan kun gjøres ved personlig oppmøte i banken.

Enhver innskyter som har stemmerett har plikt til å motta valg som medlem eller varamedlem, med mindre innskyteren har gjort tjeneste som medlem av forstanderskapet, styret eller kontrollkomiteen i minst en valgperiode. Dette er 
valgkomiteens innstilling/stemmeseddel (pdf) og oversikt over sittende medlemmer og varamedlemmer.  


Avstemming: 

Det skal avgis stemme for inntil 1 kandidat. Stemme avgis på en av følgende måter:

  1. Sett X i avkryssingsboksen for den kandidaten som ønskes valgt (altså 1 avkryssing)
  2. Stemmegiving skjer kun ved personlig oppmøte på valgdagen

 

Følgende fører til at stemmeseddelen forkastes:

  1. Det er ført opp andre kandidater
  2. Det er krysset av for flere enn 1 kandidat


Opptelling: 

Gyldige avgitte stemmer summeres. Den som har fått flest stemmer er valgt som nytt medlem av Nidaros Sparebanks forstanderskap, som representant for innskyterne.

 

Banken oppfordrer innskyterne til å delta i valget.