Innskytervalg

Valgkomiteens valgliste for innskytervalget 26. januar er klar

 

Kandidatene er oppført etter innstilling fra valgkomiteen

  1. Marie Høyem
  2. Martin Vingen
  3. Leif Solem

 

Hvem har stemmerett?

Stemmerett ved valget har bare myndige innskytere som har eller har hatt et innskudd på kr. 500,- i de siste 6 mnd. Ingen kan avgi mer enn 2 stemmer; en på grunnlag av eget innskudd og en som representant for annen innskyter med dennes skriftlige fullmakt. Stemmegivning kan kun gjøres ved personlig oppmøte i banken.

Enhver innskyter som har stemmerett har plikt til å motta valg som medlem eller varamedlem, med mindre innskyteren har gjort tjeneste som medlem av forstanderskapet, styret eller kontrollkomiteen i minst en valgperiode. Dette er 
valgkomiteens innstilling/stemmeseddel (pdf) og oversikt over sittende medlemmer og varamedlemmer.  


Avstemming: 

Det skal avgis stemme for inntil 1 kandidat. Stemme avgis på en av følgende måter:

  1. Sett X i avkryssingsboksen for den kandidaten som ønskes valgt (altså 1 avkryssing)
  2. Stemmegiving skjer kun ved personlig oppmøte på valgdagen

 

Følgende fører til at stemmeseddelen forkastes:

  1. Det er ført opp andre kandidater
  2. Det er krysset av for flere enn 1 kandidat


Opptelling: 

Gyldige avgitte stemmer summeres. Den som har fått flest stemmer er valgt som nytt medlem av Nidaros Sparebanks forstanderskap, som representant for innskyterne.

 

Banken oppfordrer innskyterne til å delta i valget.